verlof en verzuim

Hieronder ziet u welke acties ouders/verzorgers en of leerlingen moeten ondernemen als het gaat om ziekte, verlof en verzuim. In de documenten “Verzuimbeleid Citadel College” en “Ziekteverzuim Citadel College” vindt u meer informatie over het schoolbeleid omtrent ziekte, verlof, verzuim, spijbelen en schorsingen.

Verlof

Het is mogelijk om verlof aan te vragen voor een speciale gelegenheid die onder schooltijd valt.
De ouders moeten daarvoor van te voren een verlofkaart voorleggen aan de afdelingsleider. Vervolgens moet de verlofkaart worden ingeleverd bij de receptie.
Er is pas sprake van geoorloofd verzuim als de afdelingsleider daar toestemming voor gegeven heeft.

Download hier de algemene verlofkaart.
Download hier de Lumen verlofkaart.

Als de leerling na ziekte weer op school komt, ontvangen wij graag een ondertekende verzuimkaart.

Medicijngebruik

Alleen wanneer leerlingen om medische redenen medicijn gebruiken onder schooltijd verstrekken wij medicatie die op school in beheer wordt afgegeven. Let op: dit kan niet telefonisch worden doorgeven.

Ouders geven bij de afdelingsleider en/of mentor aan wanneer het kind medicijnen gebruikt en wanneer er rond medicijngebruik of gezondheid noodsituaties kunnen ontstaan.Vervolgens ontvangen ouders van school het protocol medicijngebruik toegestuurd. In het protocol wordt aangegeven welke informatie nodig is. Deze informatie gaat ingevuld en ondertekend retour naar de afdelingsleider.

Ziek melden

Ziek melden voor schooltijd
Als een leerling door ziekte niet op school kan zijn, meldt de ouder/verzorger dat dezelfde dag telefonisch tussen 08.00 en 09.00 uur op het nummer: 024-3297740

Ziek melden onder schooltijd
Als een leerling tijdens een schooldag ziek wordt en naar huis wil gaan, gaat hij/zij naar de receptie. De receptiemedewerker neemt contact op met de ouders. De ouders van onderbouwleerlingen nemen contact op met de school, zodra het kind thuis is aangekomen.

Ziekmelden tijdens toetsweek, schoolexamens
Van ouders die hun kind telefonisch hebben ziek gemeld voor een toets of schoolexamen ontvangen wij daarnaast een mail naar het examensecretariaat. In de e-mail graag naam en klas vermelden.
Examensecretariaat Dijkstraat: examensecretariaatds@citadelcollege.nl
Examensecretariaat Griftdijk: examensecretariaatgd@citadelcollege.nl

Luxeverzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Vakantie buiten de schoolvakanties

Dit kan alleen wanneer een ouder/verzorger vanwege seizoensgebonden arbeid niet weg kan in de schoolvakanties én het gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar met vakantie kan. In zo’n geval kan een leerling (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Voor dit extra verlof moeten de ouders/verzorgers minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de afdelingsleider. De aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring.

Indien een leerling zonder toestemming van de afdelingsleider van de school buiten de schoolvakantie met zijn ouder(s)/verzorger(s) op vakantie gaat, wordt de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte gesteld.